Eksmisja komornicza - na czym to polega?

Może okazać się, że np. kupiliście mieszkanie… z niechcianym lokatorem. Poniżej kilka istotnych faktów na temat egzekucji, praw i obowiązków komornika. 21 kwietnia 2019 r. nastąpiła nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego!

Zmiany w przepisach a eksmisja komornicza

Warto wiedzieć, że od 21 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – nie jest możliwa eksmisja takiego lokatora na bruk czy do noclegowni!

Prawo do wszczęcia postępowania eksmisyjnego

Komornik ma prawo wszcząć postępowanie eksmisyjne na podstawie tytułu wykonawczego. Nakazuje on opróżnienie lokalu przez osobę, w stosunku do której został wydany nakaz opuszczenia lokalu, czyli eksmisji.

Co oznacza tytuł wykonawczy? Tytułem wykonawczym może być wyrok lub postanowienie sądu, akt notarialny lub prawomocne postanowienie sądu (np. w przypadku, gdy komornik zlicytował lokal na wniosek wierzyciela z powodu długów właściciela). Przed wykonaniem tytułu wykonawczego nakazującego opuszczenie lokalu komornik wysłuchuje osobę eksmitowaną i przekazuje jej wezwanie do wykonania tego obowiązku w wyznaczonym terminie.

Przepisy przed nowelizacją

Do tej pory, jeśli z tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osoby, której nakaz dotyczył, nie wynikało prawo dłużnika do lokalu socjalnego, po upływie wyznaczonego terminu do dobrowolnego opuszczenia lokalu, komornik sprawdzał sytuację rodzinną tej osoby i ustalał, czy przysługuje jej prawo do innego lokalu, w którym może ta osoba zamieszkać, sprawdzał jej sytuację rodzinną itd.

Zmiana przepisów od 21 kwietnia 2019 r.

Jeśli danej osobie, której dotyczy nakaz opuszczenia lokalu, przysługuje prawo do innego lokalu, komornik powiadamia o tym właściwe organy i osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu czy też pomieszczenia, a także osoby, które go w rzeczywistości zamieszkują. Komornik oznacza lokal oraz określa termin eksmisji osoby, która otrzymała nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu czy pomieszczenia.

Jeśli dana osoba, której dotyczy nakaz eksmisji, nie ma uprawnień do innego lokalu, w którym mogłaby zamieszkać, komornik ma obowiązek powiadomić wierzyciela, np. gminę, spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Co więcej, komornik występuje z wnioskiem do gminy – wybranej ze względu na lokalizację opróżnianego lokalu – o wskazanie tymczasowego pomieszczenia dla osoby opuszczającej lokal.

Jak to wygląda w praktyce?

Jeżeli gmina nie wskaże go w ciągu 6 miesięcy, komornik występuje do niej ponownie – o wskazanie miejsca, do którego dana osoba zostanie eksmitowana. Po nowelizacji przepisów komornik może przenieść niechcianego lokatora tylko do pomieszczenia tymczasowego, które wskaże gmina. Komornik ma obowiązek przeprowadzić eksmisję, jeżeli dłużnik, wierzyciel czy osoba trzecia wskaże miejsce spełniające wymogi tzw. pomieszczenia tymczasowego.

To ogromna zmiana dla właścicieli mieszkań zamieszkiwanych przez niepożądanego lokatora. Wykonanie wyroku eksmisyjnego i opróżnienie lokalu jest znacznie trudniejsze, gdyż staje się możliwe jedynie po wskazaniu przez gminę pomieszczenia tymczasowego. Jedynie wtedy komornik może usunąć dłużnika do lokalu wskazanego przez gminę – może to w praktyce oznaczać konieczność czekania… aż do skutku.

Pomieszczenie tymczasowe – jakie wymogi musi spełniać?

Warto zauważyć, że przepisy mówią o konieczności wskazania pomieszczenia – nie zaś mieszkania. Musi ono nadawać się do zamieszkania, mieć dostęp do wody (kran lub studnia, także poza budynkiem), WC (również może ono być poza budynkiem) i światła, posiadać oświetlenie elektryczne, możliwość ogrzewania, oferować możliwość zainstalowania sprzętu do gotowania. Co więcej, pomieszczenie musi zapewniać co najmniej 5mkw powierzchni mieszkaniowej na osobę, niedopuszczalne są też zawilgocone ściany, podłogi i sufity.

Według ustawy pomieszczenie powinno znajdować się w tej samej miejscowości, co lokal opróżniany. Nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego definiuje „pobliską miejscowość” – jest to miejscowość znajdująca się w powiecie, w którym mieści się lokal podlegający opróżnieniu, ew. w powiecie sąsiednim.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika