Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne oznacza konieczność uregulowania różnych opłat – obowiązek ten spoczywa na dłużniku. Musi on opłacić prowadzenie wszelkich czynności egzekucyjnych, gdyż to z jego powodu doszło do uruchomienia postępowania egzekucyjnego, mimo że na wniosek wierzyciela.

Postępowanie egzekucyjne to czynności stron i organów egzekucyjnych, prowadzone w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Działania te są podejmowane, aby zrealizować świadczenia z majątku dłużnika, nawet mino jego woli. Stronami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz dłużnik. 

Organem egzekucyjnym – zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego – są sądy rejonowe oraz komornicy działający przy konkretnym sądzie rejonowym. Kodeks postępowania cywilnego określa także trzy podstawowe rodzaje egzekucji – egzekucja świadczeń pieniężnych, świadczeń niepieniężnych i w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. 

Koszty egzekucyjne – co obejmują?


Jeśli jesteś jedną ze stron postępowania egzekucyjnego, warto wiedzieć, co wchodzi w skład tzw. kosztów egzekucyjnych. Jest to mianowicie opłata egzekucyjna oraz zwrot wydatków, a ewentualnie także koszty zastępstwa prawnego wierzyciela w sytuacji, gdy jest on reprezentowany przed radcę prawnego lub adwokata. Opłaty egzekucyjne z kolei to opłaty stałe oraz koszty pobierane adekwatnie do wysokości egzekwowanego długu.

Opłata stosunkowa wynosi 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, ale zarazem nie mniej niż 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeśli egzekucja prowadzona jest z kont bankowych, wynagrodzenia za pracę, zasiłków, świadczeń emerytalno-rentowych lub stypendiów, opłata wynosi 8%, ale nie mniej niż 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Kwota ta jest od dłużnika ściągana wraz z wyegzekwowanym świadczeniem, adekwatnie do jego wysokości.

Opłata egzekucyjna a wynagrodzenie komornika


Wiele osób myli też opłatę egzekucyjną z wynagrodzeniem komornika sądowego za jego pracę. Służy ona pokryciu kosztów działań egzekucyjnych, a także jako dodatkowa sankcja dla dłużnika i zarazem motywacja do uregulowania długu przed egzekucją komorniczą.

Wydatki, które w trakcie prowadzonych działań ponosi komornik – i za które pobiera zwrot – to m.in. wynagrodzenie biegłych, koszty ogłoszeń, koszty transportu lub dojazdu do innej miejscowości, należności dla osób powołanych do udziału w czynnościach egzekucyjnych, a także opłaty związane z doręczeniem korespondencji itp.

Kiedy opłaty ponosi wierzyciel?


Warto zapamiętać, że wierzyciel nie ponosi opłat związanych ze wszczęciem i prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Są jednak wyjątki od tej sytuacji – np. jeśli wniosek złożony u komornika okaże się niecelowy. 

Wtedy komornik może wezwać wierzyciela, aby opłacił zaliczkę na wydatki związane z postępowaniem, a także dodatkową opłatę od wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika, jeśli brak informacji, jakimi składnikami majątkowymi dysponuje dłużnik. Część czynności prowadzonych przez komornika jest opłacanych jako opłata stała, którą reguluje wierzyciel, a opłaty stosunkowe ściągane są od dłużnika w postępowaniu komorniczym.
Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika