Komornik a windykator – podstawowe różnice

Wiele osób utożsamia oba te zawody, nie mając świadomości, że między nimi diametralne różnice. Ich działania obejmują inne obszary odzyskiwania należności. Poniżej najważniejsze różnice między uprawnieniami komornika i windykatora, a także ich postępowaniem.

Komornik oraz windykator nie działają w ten sam sposób. Obaj prowadzą działania mające na celu wyegzekwowanie od dłużników niespłaconych zobowiązań. Działają jednak na różnych zasadach, poza tym występują na innych etapach danego postępowania – windykator stara się odzyskać pieniądze, zanim sprawa trafi do sądu. Jeśli jednak do tego dojdzie, po wyroku sądowym rozpoczyna swe działania komornik.

Trzeba też zauważyć, że aby wykonywać zawód windykatora, nie trzeba posiadać szczególnych uprawnień. Komornik z kolei powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości.

Windykator

Windykator musi działać aktywnie – ma on na celu nakłonić dłużnika do spłaty zobowiązania, zanim sprawa trafi do sądu. Jego działania zwykle mają doprowadzić do szybkiego odzyskania środków. Z kolei komornik może rozpocząć swoje działania dopiero wtedy, gdy zapadnie wyrok lub po uzyskaniu nakazu z klauzulą wykonalności.

Windykator ma za zadanie doprowadzić do jak najszybszej spłaty zobowiązania, ale nie ma prawa nękać dłużnika, zastraszać go i mu grozić. Może go odwiedzać – wejść do środka może jednak tylko za zezwoleniem dłużnika – a także kontaktować się, z umiarem i rozwagą, telefonicznie oraz pisemnie. Unikanie przez dłużnika kontaktu sprawia, że odsetki rosną, a dług się powiększa – warto wspólnie ustalić harmonogram spłat.

Z usług windykatora lub firmy windykacyjnej korzystają często firmy telekomunikacyjne i pożyczkowe, banki itd. Wiele z nich ma też własne działy windykacyjne zajmujące się odzyskiwaniem długu.

Komornik

Komornik sądowy rozpoczyna działania na wniosek wierzyciela wraz z oryginałem nakazu lub wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności. Komornik posiada wymagane uprawnienia, aby zająć część pensji dłużnika, środki zgromadzone na kontach bankowych oraz lokatach.

Ponadto komornik ma prawo zająć majątek, a także przejąć i sprzedać należące do dłużnika nieruchomości. Na tym etapie działań dłużnik stracił już możliwość współpracy i negocjowania spłaty długu. Komornik ma też prawo wejść do mieszkania dłużnika – w razie oporu może skorzystać ze wsparcia policji.

Zadaniem windykatora jest zatem ustalenie zasad spłaty długu – czynności egzekucyjne, jak m.in. spis majątku, może przeprowadzać tylko komornik.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika