Spis inwentarza przez komornika

Spis inwentarza to czynność przeprowadzana przez komornika w celu ustalenia majątku dłużnika, który będzie mógł zostać zajęty w celu zaspokojenia wierzyciela. Czas, jaki jest potrzebny na przeprowadzenie spisu inwentarza, zależy od wielu czynników – takich jak m.in. ilość mienia do skatalogowania, jego wartość, a także poziom skomplikowania sprawy. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Ile trwa spis inwentarza przez komornika?

W praktyce czas przeprowadzenia spisu inwentarza może wynosić od kilku godzin do kilku dni. Komornik powinien stworzyć szczegółowy spis przedmiotów, które znajdują się w posiadaniu dłużnika i ocenić ich wartość. Procedura ta wymaga czasu i dokładności, aby spis był kompletny i wiarygodny, a także można było go wykorzystać w postępowaniu egzekucyjnym.

Należy jednak pamiętać, że czas przeprowadzenia spisu inwentarza może być wydłużony w przypadku trudności ze zlokalizowaniem dłużnika, a także w sytuacji, gdy posiada on duże ilości mienia, które trzeba dokładnie skatalogować.

Spis inwentarza spadku

To z kolei czynność polegająca na dokładnym zinwentaryzowaniu majątku, który stanowi przedmiot dziedziczenia po zmarłym. Spis ten ma na celu ustalenie wartości spadku oraz jego podział pomiędzy spadkobierców. Przeprowadza się go na wniosek spadkobierców lub na polecenie sądu. 

Spis inwentarza spadku jest istotnym elementem postępowania spadkowego, ponieważ na jego podstawie określa się wartość spadku oraz ustala proporcje w jakich spadkobiercy dziedziczą po zmarłym.

W czasie spisu inwentarza spadku sporządza się szczegółową listę składającą się z przedmiotów ruchomych i nieruchomych, które stanowią mienie. Zwykle dołącza się do niego dokumenty potwierdzające wartość poszczególnych przedmiotów, np. faktury, umowy czy zaświadczenia o wartości nieruchomości.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza 

To forma dziedziczenia, która polega na objęciu spadku z zastrzeżeniem, że spadkobierca nie odpowiada za długi zmarłego powyżej wartości odziedziczonego inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca dziedziczy po zmarłym tylko w granicach wartości masy spadkowej, czyli wartości wszystkich składników majątkowych, które pozostały po zmarłym. 

Dobrodziejstwo inwentarza to instytucja prawna dotycząca dziedziczenia, która polega na tym, że dziedziczy się po zmarłym z zastrzeżeniem, że spadkobierca nie odpowiada za długi powyżej wartości odziedziczonego inwentarza. W Polsce dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jest uregulowane w Kodeksie cywilnym, który określa zasady dziedziczenia oraz odpowiedzialności spadkobiercy.

Wniosek o spis inwentarza

Jeśli jako wierzyciel chcesz zlecić przeprowadzenie spisu inwentarza majątku dłużnika, musisz złożyć stosowny wniosek do właściwego sądu lub komornika. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza powinien być skierowany do sądu lub bezpośrednio do komornika, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. 

Komornik sądowy będzie miał obowiązek przeprowadzenia spisu inwentarza, co może potrwać od kilku godzin do kilku dni. Komornik może go sporządzać na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych.

Komornik, po przeprowadzeniu spisu inwentarza, przesyła do sądu akta sprawy. Wtedy każdy, kto ma prawa do spadku, może zapoznać się z jego treścią i podzielić się majątkiem polubownie lub sądownie. Jeśli spadkobierca jest jeden, może odebrać spadek lub go nie przyjąć.

Wniosek o spis inwentarza do komornika – co powinien zawierać? 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  • dane wierzyciela – imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu i adres e-mail;
  • dane dłużnika – imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, jeśli są znane;
  • cel wniosku – przeprowadzenie spisu inwentarza majątku dłużnika w celu zabezpieczenia roszczenia wierzyciela;
  • opis roszczenia – jakie należności wierzyciel ma do dłużnika, na jakiej podstawie oraz w jakiej wysokości.
  • oznaczenie przedmiotów, które mają zostać skatalogowane w ramach spisu inwentarza;
  • inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla prowadzenia postępowania.

Ile kosztuje spis inwentarza?

Procedura ta nie jest bezpłatna. Wnioskodawca ponosi opłaty sądowe, które wynoszą 100 złotych, a także opłaty za usługi komornicze, czyli 400 złotych. Dodatkowo w niektórych sytuacjach trzeba jeszcze pokryć ewentualne wydatki, które komornik ponosi w trakcie swojej pracy, m.in. za wycenę przedmiotów przez rzeczoznawców.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika