Czy komornik informuje o egzekucji?

Komornik to osoba pełniąca ważną rolę w systemie prawnym, która jest odpowiedzialna za egzekwowanie decyzji sądowych w celu odzyskania należności wierzyciela. Czy komornik informuje nas o egzekucji? Jak sprawdzić, czy komornik zajął nasze konto? Odpowiemy na te i inne pytania dotyczące działań komornika w niniejszym artykule.

Zajęcie komornicze – co to jest?

Zajęcie komornicze to proces prawny, w którym komornik podejmuje działania w celu wykonania orzeczenia sądowego lub innej decyzji prawnie uzasadnionej. Nakłada ona na dłużnika obowiązek zapłaty określonej sumy pieniędzy lub spełnienia innych świadczeń na rzecz wierzyciela. Procedura ta ma na celu zabezpieczenie interesów wierzyciela i skłonienie dłużnika do uregulowania swojego zadłużenia.

Zajęcie środków na koncie przez komornika

Jeśli obawiamy się, że komornik może wyegzekwować należność z naszego konta bankowego, warto wiedzieć, że komornik może zająć konto tylko na podstawie wydanego przez sąd postanowienia, tzw. zajęcia rachunku bankowego. 

Oznacza to, że komornik musi uzyskać zgodę od sądu na zablokowanie naszych środków na koncie. Jednak przed przystąpieniem do zajęcia naszych pieniędzy, komornik jest zobowiązany do poinformowania nas o zamiarze dokonania zajęcia. Jak sprawdzić za co komornik zajął konto? Najlepiej skontaktować się z samym komornikiem, którego obowiązkiem jest udzielenie informacji. 

Zajęcie komornicze na koncie bankowym – jak komornik o tym informuje?

  • Pismo wysłane pocztą poleconą na nasz adres zamieszkania.
  • Doręczenie pisma osobiście przez komornika lub jego pracownika.
  • W przypadku braku możliwości ustalenia naszego miejsca zamieszkania lub pobytu, komornik może dokonać tzw. doręczenia zastępczego, czyli zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak sprawdzić czy komornik zajął konto?

  • Sprawdzenie stanu konta przez elektroniczne bankowości internetową lub mobilną.
  • Skontaktowanie się z infolinią banku i poproszenie o informacje o ewentualnych zajęciach na koncie.
  • Wizyta w oddziale banku i osobiste zapytanie pracownika o ewentualne zajęcie rachunku.
  • Rejestr zajęć komorniczych.

Rejestr zajęć komorniczych

Rejestr zajęć komorniczych, zwany także Krajowym Rejestrem Zastawów i Zakazów (KRZZ), to oficjalny i publiczny rejestr, w którym komornicy dokonują wpisów dotyczących wszelkich zajęć egzekucyjnych, zastawów oraz zakazów, których przedmiotem są mienie i prawa majątkowe dłużników. Rejestr ten służy do udostępniania informacji o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych oraz innych działaniach komorniczych, które mają na celu ściągnięcie należności na rzecz wierzyciela.

Komornik ma obowiązek poinformować nas o wszczęciu egzekucji, jednak warto również samemu monitorować swoje sprawy finansowe, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Ważne jest też, by dłużnicy świadomie podejmowali działania w celu uregulowania swoich zobowiązań finansowych i unikania wpisów w rejestrze zajęć komorniczych

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika