Koszty egzekucji komorniczej

Koszty egzekucji komorniczej są zróżnicowane i zależą od rodzaju egzekucji oraz wysokości długu. Pokrywa je dłużnik, a ich wysokość ustalana jest przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy o kosztach komorniczych czynności egzekucyjnych. Poniżej przedstawiamy więcej szczegółów.

Czynności komornika nie są bezpłatne. Za jego działania musi zapłacić sam dłużnik. Pieniądze nie trafiają jednak do komornika, lecz do Skarbu Państwa. Za jakie czynności komornika trzeba zapłacić?

Ustawa o kosztach egzekucji – podstawa prawna

Akt prawny regulujący koszty komornicze to Ustawa o kosztach komorniczych. Podstawowe koszty komornicze wynoszą zwykle 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Jest to 10% od kwoty, jaką komornik pobierze w postępowaniu egzekucyjnym od dłużnika. Ważny jest też czas spłaty – w przypadku szybkiego uregulowania zadłużenia komornik może pobrać tylko 3%. Koszty egzekucji komorniczej są obliczane stosownie do zadłużenia.

Koszt postępowania egzekucyjnego

Podstawowa opłata egzekucyjna wynosi 10%. Jest wyliczana od całej kwoty egzekwowanej przez komornika. Ponosi ją dłużnik. Preferencyjna opłata egzekucyjna, jak wspomnieliśmy powyżej, to 3%. 

Z kolei opłata przy umorzeniu to 5%. Dłużnik ją reguluje, jeśli nastąpi zawarcie porozumienia albo dojdzie do umorzenia z powodu spłaty całości długu w ciągu miesiąca od informacji o egzekucji.

Są też opłaty dodatkowe w sprawach o egzekucję – m.in. za wniosek o wszczęcie egzekucji rzeczy ruchomej, za wniosek o wprowadzenie syndyka lub zarządcy, za utrudnianie czynności komorniczych, za doręczenie pisma przez komornika czy opłata za utrudnianie czynności komorniczych.

Jakie koszty komornicze ponosi wierzyciel? 

Większość kosztów komorniczych ponoszą dłużnicy, ale są od tego wyjątki. Na przykład opłatę za bezpodstawne wszczęcie postępowania płaci wierzyciel. Jej wysokość to 10%. 

Wierzyciel może zostać obciążony opłatą w sytuacjach, gdy złoży wniosek dotyczący umorzenia postępowania egzekucyjnego i nie wykaże, że było ono efektem zawarcia ugody z dłużnikiem. Wierzyciel zostanie obciążony opłatami w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezczynności i biernej postawy.

Co mogą obejmować koszty egzekucji komorniczej?

Opłatę komorniczą. Są to minimalne koszty komornicze. To podstawowa opłata pobierana przez komornika za wszczęcie egzekucji. Koszty egzekucji mogą być różne. Jej wysokość zależy od wysokości długu i wynosi od 3% do 12% kwoty egzekwowanej.

Opłaty za czynności egzekucyjne. Komornik pobiera opłaty za każdą czynność egzekucyjną, jaką wykonuje. Ile kosztuje egzekucja komornicza? Ich wysokość zależy od rodzaju czynności, np. za wystawienie nakazu zapłaty czy za zajęcie rachunku bankowego.

Koszty poboru. Jeśli komornik musi skorzystać z pomocy innych osób lub instytucji przy egzekucji, to dłużnik ponosi koszty ich wynagrodzenia.

Koszty przesyłki pism. Jeżeli komornik wysyła pisma związane z egzekucją, np. wezwanie do zapłaty, to koszty przesyłki ponosi dłużnik. 

Opłata za wystawienie dowodu wpłaty. Jeśli dłużnik dokonuje wpłaty na rachunek komornika, to ten może pobierać opłatę za wystawienie dowodu wpłaty.

Koszty magazynowania. W przypadku, gdy komornik zajmuje przedmioty, które muszą być przechowywane, to dłużnik ponosi koszty ich magazynowania.

Wysokość kosztów egzekucji komorniczej może być duża, dlatego warto unikać zaległości w płatnościach i starać się rozwiązywać problemy finansowe w porozumieniu z wierzycielem, zanim sprawa zostanie przekazana do komornika.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika