Podstawowe prawa komornika

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który przeprowadza licytacje komornicze oraz egzekucje. Jego rola to m.in. wykonywanie orzeczeń sądowych, zabezpieczanie spadku, poszukiwanie majątku dłużnika itd. Wyjaśniamy, jakie są najważniejsze prawa komornika.

Komornik a windykator – dwa różne zawody

Przede wszystkim nie należy utożsamiać komornika z windykatorem, gdyż ich zadania różnią się od siebie – to dwa inne zawody, mają inny zakres obowiązków i inne prawa. Ich działania polegają m.in. na odzyskaniu długu, ale windykator próbuje odzyskać pieniądze, zanim sprawa trafi do sądu, a praca komornika rozpoczyna się właśnie wtedy – po wydaniu przez sąd orzeczenia.

Komornik – uprawniony do podejmowania czynności egzekucyjnych

Komornik działa zatem z ramienia sądu, z kolei windykator – na wniosek wierzyciela. Poza tym od komornika wymagane jest wykształcenie, czyli ukończenie 5-letnich studiów prawniczych oraz aplikacji komorniczej.
Komornik zostaje poza tym powołany na stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości, a podczas wykonywania czynności ma obowiązek używać identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą (dane osobowe, zdjęcie, pełniona funkcja, nazwa sądu, z ramienia którego działa).

Najważniejsze prawa komornika

Do podstawowych zadań komornika należy m.in.:

  • wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych;
  • działania mające na celu zabezpieczanie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych;
  • przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia przygotowanie protokołu stanu faktycznego;
  • podejmowanie działań mających na celu znalezienie majątku dłużnika (na zlecenie wierzyciela);
  • komornik może wejść do mieszkania, aby wykonać orzeczenie sądu (konieczne jest jednak wylegitymowanie się i okazanie tytułu prawnego, na podstawie którego prowadzi działania);
  • doręczanie zawiadomień sądowych i pozostałych dokumentów za potwierdzeniem odbioru;
  • sprawowanie nadzoru nad licytacjami (na wniosek organizatora licytacji);
  • zabezpieczanie spadku;
  • sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym.

Komornik ma też liczne obowiązki – przede wszystkim dane działanie egzekucyjne wymaga podstawy, gdyż w innym wypadku nie można wszcząć egzekucji. Jest to tytuł wykonawczy, np. prawomocny wyrok sądu z klauzulą wykonalności. Obowiązkiem komornika jest też dostarczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika