Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone wobec dłużników, którzy zalegają ze swoimi zobowiązaniami. Nawet mimo wielu monitów i upomnień czy toczących się spraw sądowych. Rozwiązaniem jest w takiej sytuacji zajęcie komornicze. Jednak ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji? Jak długo może ją prowadzić?

W teorii egzekucja komornicza jest prowadzona aż do momentu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Jednak w praktyce częściej zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągnąć należności, co utrudnia lub uniemożliwia mu zakończenie sprawy po myśli wierzyciela. Wyjaśniamy, jak przebiega taka egzekucja pod względem formalnym.

Co to jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to postępowanie, które ma na celu zajęcie majątku dłużnika na rzecz jego zobowiązań względem wierzyciela. Prowadzi ją komornik, ale jedynie na podstawie decyzji sądu.

Wierzyciel, jeśli nie może ściągnąć należności od dłużnika, ma prawo wystąpić na drogę sądową. Z kolei sąd zwykle najpierw zarządza mediację, a w razie jej niepowodzenia ma prawo wydać tytuł egzekucyjny.
Jeśli wierzyciel złoży wniosek o wydanie tytułu wykonawczego, może się z nim udać do komornika. Pamiętajmy też, że według Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wniosek egzekucyjny należy wypełnić na urzędowym formularzu.

Jakie elementy majątku mogą podlegać zajęciu komorniczemu?

To nie komornik decyduje, jakie części majątku (składniki majątkowe i nieruchomości) mogą podlegać zajęciu. Taka informacja znajduje się we wniosku o wszczęcie egzekucji. Komornik wykonuje zatem postanowienie sądu, wydane na wniosek wierzyciela.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji i odzyskanie długu?

Postępowanie prowadzone w celu zajęcia majątku dłużnika nie jest początkowym działaniem, a raczej finalnym. Najpierw odbywa się egzekucja sądowa, której efektem jest wydanie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji i dopiero wtedy komornik może rozpocząć działania. Ile będzie trwać postępowanie egzekucyjne?
To zależy od sprawności i zapracowania komornika, ale też od jego współpracy z dłużnikiem. Teoretycznie egzekucję komorniczą prowadzi się do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, ale zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągnąć należności.

Wtedy komornik wysyła do wierzyciela pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel może złożyć kolejny wniosek i wskazać w nim inne sposoby egzekucji. Ma na to jedynie tydzień, w przeciwnym wypadku postępowanie zostanie umorzone.

W przypadku nieskutecznej egzekucji, komornik może złożyć w sądzie wniosek o umorzenie postępowania i wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Dług nie znika. Wierzyciel ma prawo wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji nawet po kilku latach.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika