Zabezpieczanie roszczeń

Jednym z problemów dotykających przedsiębiorców bywają zatory płatnicze. Hamują one rozwój firm, opóźniają wypłatę pensji, powodują utratę płynności finansowej, a nawet mogą prowadzić do upadłości firm. By zmniejszyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych, od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe regulacje – tzw. ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych. Ma ona ułatwić wierzycielom odzyskanie ich pieniędzy.

Zabezpieczenie roszczeń od stycznia 2020 roku 

Z zatorami płatniczymi mamy do czynienia, gdy kontrahent nie dostaje za towary lub usługi zapłaty w ustalonym terminie. Taka sytuacja sprawia, że sam nie może spełnić zobowiązań, które mają w stosunku do swoich partnerów handlowych. Zapobiec ma temu ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Wśród zaakceptowanych rozwiązań prawnych uwagę zwraca m.in. uproszczone zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu sądowym. Od 1 stycznia 2020 roku może z niego skorzystać wierzyciel, jeśli roszczenie o zapłatę wynika z transakcji handlowej.

Są sytuacje, w których przedsiębiorca może mieć obawy, że należności nie uda się wyegzekwować od dłużnika – w celu zabezpieczenia swoich należności może wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu sądowym zapobiega wyzbyciu się majątku przez dłużnika podczas postępowania sądowego. Zdarza się, że wierzyciel na prawomocny wyrok czeka nawet kilka lat, a dłużnik w tym czasie może utracić zdolność do spłaty zobowiązań i pozbyć się majątku – np. sprzedając go. Rozwiązaniem może być zabezpieczenie komornicze roszczeń, które ograniczy dłużnikowi prawo do dysponowania majątkiem.

Jaki sąd jest właściwy do wydania postanowienia zabezpieczającego?

Zabezpieczenia udziela sąd cywilny, do którego obowiązków należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Najczęściej jest to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego (zgodnie z art. 734 kpc). We wniosku należy wskazać sposób zabezpieczenia roszczeń – w art. 747 kpc widnieje katalog sposobów. Sąd ma na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia maks. tydzień od dnia jego wpływu do sądu. Po uzyskaniu tytułu zabezpieczenia należy złożyć wniosek do komornika.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika