Kiedy po pomoc do komornika?

Nie pomogły prośby o zapłatę należności, wezwania i przypomnienia również okazały się bezskuteczne? Wiele osób nie może odzyskać samodzielnie swoich należności – wtedy warto zaangażować komornika. Potrzebny jest prawomocny tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności wydawaną przez sąd.

Problemy z zadłużeniem – porady dla wierzycieli

Wierzyciele którzy nie mogą odzyskać swoich pieniędzy dobrowolnie, mogą zgłosić się do komornika po pomoc. Wyjaśnijmy wcześniej, co to jest wniosek egzekucyjny, tytuł wykonawczy, jakie prawa ma komornik próbujący odzyskać nasze pieniądze.

Krok 1. Tytuł wykonawczy

Podstawą działalności komornika i prowadzonej przez niego egzekucji sądowej jest tytuł wykonawczy. Wyznacza on granice egzekucji – są w nim informacje, przeciwko komu może być ona prowadzona, kto może żądać wszczęcia egzekucji, określony jest też rodzaj świadczenia. Tytuł wykonawczy z sądową klauzulą wykonalności uprawnia do wszczęcia egzekucji. Klauzula wykonalności to urzędowe stwierdzenie przez sąd, że obowiązek wymieniony w tytule egzekucyjnym podlega wykonaniu – dozwolone jest użycie środków przymusu. Urzędy i osoby – jak m.in. komornik, których sprawa dotyczy, mają obowiązek podporządkować się tytułowi wykonawczemu i pomóc w jego wykonaniu.

Krok 2. Wybór komornika

Mając już prawomocny tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności, można zaangażować w sprawę komornika, który przeprowadzi tzw. egzekucję komorniczą. Komornicy działają w obrębie określonego rewiru, ale w niektórych przypadkach mogą przyjąć zadanie spoza tych granic. Rewirem działalności jest obszar właściwości danego sądu rejonowego. W rewirze zwykle pracuje kilku komorników sądowych i wierzyciel ma prawo wyboru. Od 1 stycznia 2019 r. wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy komornik jest uprawniony do prowadzenia spraw poza swoim rewirem. Warto to sprawdzić, zanim złożymy wniosek.

Krok 3. Składamy wniosek egzekucyjny

Następnie wierzyciel powinien złożyć do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji – składa się go na piśmie (osobiście, kurierem, pocztą) lub ustnie do protokołu w kancelarii komornika. Wraz z tym wnioskiem należy złożyć tytuł wykonawczy w oryginale – inaczej komornik nie będzie mógł rozpocząć swoich czynności. W niektórych sytuacjach może go złożyć także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, inspektor pracy czy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacja pozarządowa. Co ważne, wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentacyjnych można złożyć też do komornika, w rewirze którego zamieszkuje nie dłużnik, a wierzyciel.

Co musi znaleźć się we wniosku egzekucyjnym?

Wniosek musi zawierać następujące dane: – oznaczenie komornika, do którego jest on składany; – dane wierzyciela i dłużnika (imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy, numery PESEL albo NIP, numer z Krajowego Rejestru Sądowego – dla osoby prawnej); – określenie, co komornik ma wyegzekwować (przekazanie komornikowi znanych wierzycielowi składników majątku dłużnika przyspieszy postępowanie); Od 8 września 2016 roku nie jest konieczne określenie sposobu, w jaki komornik ma przeprowadzić egzekucję (jednym wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości). Komornik ma obowiązek zastosować sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika; – podpis.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika