Kim jest wierzyciel hipoteczny?

Wierzyciel hipoteczny to wierzyciel posiadający specjalne uprawnienia. Ma prawo dochodzić roszczeń od dłużnika z jego nieruchomości obciążonej hipoteką. Wyjaśniamy, kto może nim zostać. Przekonaj się, jakie ma szczególne prawa i obowiązki podczas czynności mających na celu wyegzekwowaniu należności.

Wierzyciel hipoteczny – definicja

Osoby, które planują wziąć kredyt hipoteczny, czyli kupić nieruchomość z zobowiązaniem zabezpieczonym hipoteką na mieszkanie lub dom, zapewne spotkają się z pojęciem wierzyciela hipotecznego. Zwykle jest nim bank. Klient z kolei nazywany jest dłużnikiem hipotecznym.

Wierzyciel hipoteczny to zatem rodzaj wierzyciela, który ma prawo dochodzenia zaspokojenia roszczenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, która należy do dłużnika. Hipoteka jest zabezpieczeniem tego roszczenia, tzw. wierzytelności hipotecznej. Jest wierzycielem rzeczowym, bo może dochodzić swoich roszczeń z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego na konkretnej nieruchomości. 

Jakie warunki musi spełnić wierzyciel hipoteczny?

By dany podmiot mógł stać się wierzycielem hipotecznym, najpierw musi powstać wierzytelność hipoteczna i trzeba ustanowić hipotekę. Może to być umowa między wierzycielem a dłużnikiem, decyzja administracyjna albo orzeczenie sądowe. Dany podmiot, na przykład bank, może zostać wierzycielem hipotecznym po dopełnieniu formalności. Niezbędne jest oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu zabezpieczenia oraz wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Jakie prawa i obowiązki ma wierzyciel hipoteczny?

Podstawowym prawem wierzyciela hipotecznego jest możliwość dochodzenia roszczenia z tytułu nieruchomości, na której ustanowiono na jego rzecz hipotekę. Oznacza to możliwość odzyskania należności poprzez sprzedaż danej nieruchomości – na przykład mieszkania. Wierzyciel hipoteczny w postępowaniu egzekucyjnym ma prawo ją spieniężyć.

Wierzyciel hipoteczny ma prawo do wstrzymania lub zawieszenia procedury egzekucyjnej z majątku dłużnika. Jeśli dłużnikowi uda się dojść do porozumienia z wierzycielem, mogą wspólnie ustalić nowe warunki spłaty kredytu. 

Wierzyciel hipoteczny w postępowaniu egzekucyjnym

Jeśli dłużnik nie będzie spłacać kredyt, wierzyciel hipoteczny, najpierw musi wypowiedzieć umowę, a potem wezwać go do uregulowania zadłużenia. Jeśli do tego nie dojdzie, sprawa może trafić do sądu, a potem czynności prowadzone będą przez komornika. Tylko on – z ramienia sądu – ma prawo zająć nieruchomość i przeprowadzić jej licytację, by zaspokoić roszczenie wierzyciela hipotecznego. Jeśli dojdzie do licytacji komorniczej, prawo do odzyskania pieniędzy w pierwszej kolejności ma bank.

Do obowiązków wierzyciela hipotecznego zaliczamy między innymi wskazanie odpowiedniej podstawy żądania egzekucji, przeprowadzenie egzekucji roszczenia zgodnie z przepisami, dochodzenie roszczenia jedynie do wysokości określonej w zawartej z nim umowie, a także zwrot wyegzekwowanych przez komornika kwot, jeśli w czasie postępowania dojdzie do nieprawidłowości i bezpodstawnego zajęcia środków.

Wierzyciel hipoteczny a plan podziału

Sporządza się plan podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości. Od razu po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności oraz postanowienia w przedmiocie kosztów sporządza go komornik. Wierzyciel hipoteczny nie ma obowiązku legitymować się tytułem wykonawczym, by wziąć udział w planie podziału – sprawdź szczegóły w art. 1036 kpc.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika