Poszukiwanie majątku dłużnika

Celem prowadzonego przez komornika postępowania jest odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela. By jednak doszło do spłaty roszczeń od dłużnika, komornik musi zgromadzić wiedzę o jego majątku. Na czym polega poszukiwanie majątku przez komornika? Wyjaśniamy poniżej.

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Egzekucja komornicza to ostateczność w postępowaniu o odzyskanie wierzytelności, ale często jest to też jedyny sposób na zaspokojenie wierzyciela. Wygrana sprawa w sądzie i posiadanie wyroku zasądzającego roszczenie wraz z odsetkami nie jest równoznaczne z odzyskaniem od dłużnika pieniędzy.

W takich sytuacjach konieczne jest najpierw ustalenie majątku dłużnika przez komornika. Może być to proces czasochłonny, jeśli dłużnik odmawia spłaty długu i współpracy z komornikiem. Pomocne podczas poszukiwań majątku dłużnika są następujące instytucje prawne:

  • obowiązek informowania komornika i składania mu wyjaśnień przez osoby fizyczne i instytucje na jego żądanie (patrz: art. 801 i art. 761 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296]);
  • poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika na zlecenie wierzyciela, który musi przygotować wniosek o poszukiwanie majątku (art. 797 kodeksu postępowania cywilnego);
  • dokonywanie ustaleń w trakcie czynności egzekucyjnych prowadzonych przez komornika;
  • wyjawienie majątku dłużnika (art. 913 kodeksu postępowania cywilnego i kolejne zapisy).

Udzielanie informacji komornikowi na jego żądanie

Komornik rozpoczyna poszukiwanie majątku dłużnika od wykorzystania swojego prawa do żądania informacji oraz wyjaśnień od osób i instytucji. Jeśli wierzyciel wnosił o egzekucję z nieruchomości lub o zajęcie wynagrodzenia dłużnika, komornik może żądać jedynie informacji dotyczących tych kwestii.

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika na zlecenie wierzyciela

Jeśli wierzyciel złoży wniosek o poszukiwanie majątku przez komornika, ten rozpoczyna działania. Złożenie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika może przyśpieszyć czas windykacji długu. Za prowadzone poszukiwania wierzyciel uiszcza opłatę komornikowi (3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku). Opłata za poszukiwanie majątku może też obciążyć konto dłużnika.

Wierzyciel musi jednak wskazać, czego komornik konkretnie ma szukać. Jego działania nie mogą wybiegać poza zakres, który określił wierzyciel. Komornik najczęściej prosi o wyjaśnienia od dłużnika, a także zwraca się do ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Urzędu Skarbowego, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ewidencji nieruchomości w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika, a także do spółdzielni mieszkaniowej.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika