Zabezpieczenie spadku przez komornika

W przypadku uprawdopodobnienia, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie, sąd dokonuje zabezpieczenia spadku. Może to nastąpić na wniosek lub z urzędu. W tym drugim przypadku polecenie dokonania zabezpieczenia spadku, zmiany środka zabezpieczenia lub sporządzenia spisu inwentarza, sąd skieruje do komornika.

Środki zabezpieczenia spadku

Sąd powinien zastosować taki środek zabezpieczenia spadku, jaki uzna za stosowny do okoliczności. Jeśli jednak wybór odpowiedniego środka przez sąd nie jest możliwy, wtedy wyboru takiego dokonuje komornik. O swojej decyzji powinien on niezwłocznie zawiadomić sąd.

Możliwymi do zastosowania przez komornika środkami zabezpieczenia spadku są m.in.:
• spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór,
• ustanowienie zarządu tymczasowego,
• ustanowienie dozoru nad nieruchomością,
• złożenie do depozytu sądowego.

Rola komornika w stosowaniu środków zabezpieczających

W przypadku złożenia spadku do depozytu sądowego konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do sądu, który wydał postanowienie o zabezpieczeniu. Jeśli natomiast dokonuje się spisu majątku ruchomego, ważne jest, aby odbyło się to w obecności dwóch świadków. Przy tej czynności mogą być również obecne osoby mające prawo zgłoszenia wniosku o zabezpieczenie spadku, ale ich obecność nie jest wymagana. Komornik jest zobowiązany, by z dokonanej czynności sporządzić protokół, który podpisują wszystkie obecne przy spisie osoby.

Co wtedy, gdy w skład spadku wchodzą rzeczy mogące ulec szybkiemu zepsuciu? W takim przypadku sąd zarządza ich sprzedaż przez komornika. Uzyskane w ten sposób pieniądze składa się do depozytu sądowego. Sprzedaż konkretnego przedmiotu należącego do spadku sąd może zarządzić również wtedy, gdy brak jest pieniędzy na pogrzeb spadkodawcy. Sumę ze sprzedaży komornik przekazuje wtedy rodzinie spadkodawcy, jego domownikom lub innej osobie ponoszącej koszty pogrzebu.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika