Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego to jedna z możliwości jego zakończenia. Jest możliwe w sytuacji, gdy nie ma szans na odzyskania całości lub nawet części długu. Decyduje o tym komornik, sąd albo sam wierzyciel. Wniosek o umorzenie może złożyć także sam dłużnik. Wyjaśniamy, na czym polega umorzenie postępowania egzekucyjnego i jakie są tego skutki.

Zastanawiasz się, czy komornik może umorzyć dług? Tak, taką możliwość ma zarówno sąd, jak i działający przy nim komornik. Dowiedz się, po jakim czasie komornik umarza postępowanie i na czym właściwie polega umorzenie egzekucji. 

Co to jest umorzenie postępowania komorniczego?

Jeśli wierzyciel uda się do sądu i uzyska tytuł egzekucyjny, komornik poprowadzi tzw. egzekucję komorniczą. Warto wiedzieć, że jest coś takiego jak umorzenie postępowania egzekucyjnego. To procedura, która kończy działania komornika. 

Dochodzi do niej, gdy nie ma możliwości odzyskania długu. Postępowanie egzekucyjne może być umorzone w części lub w całości. Sąd może wydać decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu egzekucji komorniczej. Szczegółowe informacje można znaleźć w art. 824 kpc. Przepis precyzuje, kiedy może dojść do umorzenia postępowania. 

Kiedy komornik umarza postępowanie?

Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone przez komornika, gdy dalsza egzekucja administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zadłużonego. Nie jest wtedy możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.

Ile czasu ma komornik na umorzenie egzekucji?

Możliwe jest wznowienie egzekucji komorniczej po umorzeniu na wniosek właściciela. Jeśli postępowanie zostało zawieszone, ale wierzyciel nie zażądał przez kolejnych sześć miesięcy jego ponownego podjęcia, komornik umorzy całe postępowanie egzekucyjne. Wiemy już, kiedy komornik umarza postępowanie – wyjaśnimy, z czym to się wiąże i jakie są skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa.

Kiedy może nastąpić umorzenie egzekucji komorniczej?

Można wyróżnić cztery rodzaje sytuacji, kiedy sąd decyduje się na umorzenie egzekucji komorniczej. Jest to:

  • umorzenie z mocy prawa,
  • umorzenie z urzędu,
  • umorzenie na wniosek wierzyciela 
  • umorzenie na wniosek dłużnika.

Co w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego skutkuje uchyleniem dokonanych czynności egzekucyjnych. Nie pozbawia jednak wierzyciela możliwości wszczęcia egzekucji po raz kolejny, chyba że jest ona niedopuszczalna z innych przyczyn. Co ważne, umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może też naruszać praw osób trzecich. 

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa 

Orzeczenie sądu o umorzeniu postępowania uchyla dokonane przez komornika czynności. Każde umorzenie komornicze ma swoje skutki. Będzie to wstrzymanie dalszych czynności komorniczych oraz uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych – między innymi zwolnienie zajętych nieruchomości oraz ruchomości. 

Dodajmy, że umorzenie egzekucji komorniczej nie jest równoznaczne z umorzeniem długu u komornika. Jest to zamknięcie postępowania przez komornika, ale wierzyciel ma prawo nadal żądać spłaty zobowiązania i zgłosić się ponownie po pomoc do komornika.

Ważną informacją jest też, że egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie może być umorzona ani z mocy prawa, ani ze względu na bezskuteczność postępowania. 

Wszczęcie egzekucji po umorzeniu – co trzeba wiedzieć?

Umorzenie komornicze nie wyczerpuje szans wierzyciela na odzyskanie należności. Nie oznacza zakończenia sprawy długu. Wierzyciel może wnieść o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w każdym momencie.

Zwykle powodem umorzenia jest brak majątku dłużnika. Jeśli wierzyciel ma informację, że dłużnik zaczął pracować czy wszedł w posiadanie ruchomości lub nieruchomości, można wszcząć postępowanie. Sposobem na wykrycie ew. majątku dłużnika jest złożenie wniosku do sądu o jego wyjawienie.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika