Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a postępowanie komornika

Kłopoty ze spłatą długu może mieć każdy z nas. Powody mogą być różne – m.in. niższe przychody w firmie, mniej zleceń lub utrata pracy albo choroba. W takich sytuacjach można złożyć wniosek o upadłość konsumencką, co pozwoli na tzw. oddłużenie. Kiedy warto wybrać takie rozwiązanie? Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza, że komornik nie podejmie działań? Wyjaśnienia poniżej.

Co to jest upadłość konsumencka? 

Upadłość konsumencka to pomoc dla osób zadłużonych, będących w trudnej sytuacji finansowej. Zgodnie z Prawem upadłościowym rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o osobach fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Mogą one wnieść o upadłość konsumencką, jeśli niemożliwa jest spłata zobowiązań z powodu ich sytuacji. Wtedy sprawę rozstrzyga sąd – jeśli uzna, że dłużnik jest faktycznie niewypłacalny, wyda pozytywne orzeczenie.

Działania komornika a upadłość konsumencka

Sprawa może trafić na drogę sądową, jeśli długi nie są regulowane w ustalonym terminie. Można jednak rozważyć też złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Jeśli sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to postępowanie egzekucyjne będzie umorzone. 

Postępowanie upadłościowe to procedura dobrowolna, toczy się na wniosek dłużnika, który deklaruje niewypłacalność. Z kolei postępowanie komornicze ma charakter przymusowy, jest prowadzone przez komornika na wniosek wierzyciela i polecenie sądu. Jego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. 

Upadłość konsumencka a utrata mieszkania

Wraz z ogłoszeniem upadłości majątek dłużnika staje się elementem tzw. masy upadłości. Od tego momentu zarządza nim syndyk wybrany przez sąd. Oznacza to, że nieruchomość należąca do dłużnika zostanie sprzedana. Sędzia określi, jak długo dłużnik będzie mógł korzystać z lokalu. Niestety ogłoszenie upadłości wiąże się z utratą całego majątku.

Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

Nie ma jednego obowiązującego formularza, ale każdy tak wniosek musi zawierać konkretne elementy – m.in. dane wymagane do identyfikacji dłużnika oraz sytuacji, w której się znalazł (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania). Konieczne są też informacje o stanie majątku i zobowiązań dłużnika. Dodajmy, że opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to koszt 30 złotych.

Wniosek o upadłość konsumencką ma charakter pisma procesowego, dlatego powinien mieć styl formalny, być zaadresowany do odpowiedniego sądu i uzasadniony. Niezbędne są też załączniki określone przez prawo. W uzasadnieniu trzeba wykazać, że dłużnik jest osobą niewypłacalną i nie może swoich zobowiązań pieniężnych uregulować. Wyjaśnienie, w jakich okolicznościach do tego doszło, to bardzo ważna część wniosku. Trzeba określić przyczyny utraty płynności finansowej.

Na koniec dodajmy, gdzie wniosek o upadłość konsumencką należy wysłać. Dłużnik sam nie wybiera dowolnego sądu, lecz musi być to sąd rejonowy – sąd upadłościowy właściwy dla danego dłużnika z powodu jego miejsca zamieszkania.

Upadłość konsumencka bez majątku

Posiadanie majątku nie jest warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej – w przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorców. Dłużnicy, którzy go nie majątku, również mogą skorzystać z tego rozwiązania, które pozwala na oddłużenie oraz nowy start. 

Jeśli dłużnik nie ma majątku czy też nie otrzymuje wynagrodzenia, ma możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wynika to z głównego celu postępowania wobec osób fizycznych, jakim jest umarzanie ich zobowiązań.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika