Wyjawienie majątku dłużnika

Problemy ze spłatą zobowiązania finansowego, w dodatku trwające bardzo długo, mogą mieć poważne konsekwencje. Wierzyciel ma prawo złożyć odpowiednio wniosek do sądu, wtedy działania podejmuje komornik. Może jednak i on trafić na pewne trudności ze ściągnięciem środków. Wyjaśnijmy, na czym polega wyjawienie majątku dłużnika.

Problemy ze spłatą długu a wyjawienie majątku  

Problemy ze spłatą zobowiązania finansowego oznaczać powinny jedno – podjęcie odpowiednich działań. Pierwszą czynnością powinna być próba kontaktu i ustalenia porozumienia z wierzycielem. Wtedy można wyjaśnić przyczyny zaległości w spłacie i znaleźć kompromis satysfakcjonujący dla obu stron – m.in. można wynegocjować rozłożenie długu na raty albo przedłużenie terminu spłaty.

Nie zawsze jest to jednak możliwe. Wierzyciel może nie chcieć sam zajmować się taką sprawą – wiele osób woli zlecić to firmie windykacyjnej, która ma doświadczenie w egzekwowaniu należności. Równie częsta jest droga sądowa oraz podjęcie działań przez komornika.

Działania komornika i wyjawienie majątku przed sądem   

Jako konieczne wsparcie w ściągnięciu należności od dłużnika może być komornik. Aby mógł działać, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do sądu – wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. Po dopełnieniu formalności, wniosek o dokonanie egzekucji z tytułem wykonawczym uprawnia komornika do wszczęcia egzekucji.

Powinien on zawierać dane dłużnika – imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL. Trzeba też wpisać pełną kwotę długu oraz wskazać sposób, w jaki komornik powinien przeprowadzić egzekucję – chodzi o ujawnienie majątku dłużnika. 

Jeżeli sąd nada tytuł wykonawczy, to wierzyciel musi zwrócić się do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Ten podejmie szereg czynności – m.in. złoży pismo o wyjawienie majątku dłużnika, by wiedzieć, gdzie szukać środków na spłatę zaległego zobowiązania.

Dostępne sposoby na przeprowadzenie egzekucji komorniczej

Komornik może dokonać egzekucji komorniczej m.in. z wynagrodzenia dłużnika, z rachunku bankowego, nieruchomości i ruchomości, praw majątkowych lub wierzytelności. Konkretny sposób powinien zostać wskazany przez wierzyciela. 

Wyjawienie majątku dłużnika – na czym polega?

Działania związane z wyjawieniem majątku dłużnika mają pomóc określić aktualny stan faktyczny. Wierzyciel może się ich podjąć z intencji albo wtedy, gdy obawia się, że dłużnik stara się ukryć swój majątek lub jego część. Warto sprawdzić, czy dłużnik naprawdę nie ma majątku, zanim komornik podejmie decyzję o zawieszeniu egzekucji właśnie z tego powodu.

Zasady związane z wyjawieniem majątku dłużnika reguluje Kodeks Postępowania Cywilnego, a konkretniej – artykuł 9134. Wierzyciel ma prawo do wnioskowania o wyjawienie majątku dłużnika, gdy:

  • nie ma rokowań na zaspokojenie egzekwowanych należności;
  • wierzyciel wykaże, że poprzez egzekucję komorniczą nie udało się odzyskać należności.

Wyjawienie majątku – gdzie o to wnioskować?

Wierzyciel ma prawo złożyć odpowiednie pismo, by możliwe było wyjawienie majątku dłużnika. Za złożenie wniosku pobierana jest opłata sądowa w wysokości 40 złotych. Taki wniosek ma charakter oficjalnego pisma, które kieruje się do sądu, który wcześniej wydał decyzję o przeprowadzeniu egzekucji. 

Warto też dodać informacje o kwocie długu i danych komornika oraz skan tytułu wykonawczego dla egzekucji. Jeśli dysponujemy dokumentami stanowiącymi dowody, że były problemy z ustaleniem majątku dłużnika, też warto je skopiować i przekazać – podobnie jak protokół sporządzony przez komornika. 

Sąd przeprowadzi postępowanie i wysłucha obu stron postępowania. Wierzyciel może zażądać, by dłużnik złożył specjalne przyrzeczenie, że złożony przeze niego wykaz majątku jest prawdziwy i pełny. 

Dodajmy, że wniosek o wyjawienie majątku dłużnika można złożyć też wcześniej, przed przeprowadzeniem czynności przez komornika. Wierzyciel ma prawo złożyć dokument do sądu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego – wraz z tytułem wykonawczym.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika